garette
mitshubitschiForm
borgWarnerForm

5 Wpisów


obraz

Foto

Marka

Produkt

Seria

Typ

Numer

 Turbosprężarka 49S78-05100

Mitsubishi

Turbosprężarka

b.d.

b.d.

49S78-05100

 Turbosprężarka 49S78-05170

Mitsubishi

Turbosprężarka

b.d.

b.d.

49S78-05170

 Turbosprężarka 49S78-05190

Mitsubishi

Turbosprężarka

b.d.

b.d.

49S78-05190

 Turbosprężarka 49S78-05220

Mitsubishi

Turbosprężarka

b.d.

b.d.

49S78-05220

 Turbosprężarka 49S79-01190

Mitsubishi

Turbosprężarka

b.d.

b.d.

49S79-01190